องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box คณะผู้บริหาร
พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0894221574
นายธวัชชัย บุญพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0853144754
นายพงศกร อินผิว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0831509984
นายพีระพล อาจวิชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 063-8103696
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0894221574
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
โทร : 0956649376
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0956649376
นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 0948793851
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 0939696182
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0885946554
account_box สำนักปลัด
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)รักษาราชการแทนปลัด
โทร : 0956649376
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธกร ประเสริฐการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวปาณิสรา ตันสมรส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐพร เมืองแทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาววัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายวัชระ เนานวล
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานป้องกันฯ
account_box กองคลัง
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง
นางสาวณัฐนิช ประชุมแดง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางลาวัล พุทธเสน
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการการเงินและบัญชี
ว่าง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางพัชรินทร์ กลางประพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาววิยะดา แก้ววังวร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการกองคลัง
นางสาวชุติมา อินผิว
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานพัสดุ
นางสาวรัชนก ทิพสนุก
จ้างเหมาทะเบียนภาษี
account_box กองช่าง
นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปริทัศน์ ลครไทย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน อาจวิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวชาลินี ไชยแสง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณูปโภค
นายวัชรพล นาชัย
ปฏิบัติงานช่วยงานกองช่าง
นายอรรถพล ทองใจ
จ้างเหมากิจการประปา
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจินตนา วังวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิกุล ราชรี
ครูชำนาญการ
นางมาลาศรี อายุวัฒน์
ครูชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางอุไร รูปเหลี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสิริมน อินผิว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตรา ไตรยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี บุญตวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิสริยา วังคะฮาต
ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองการศึกษา
นางสาวสุมินตรา ไกรสิน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริหารงานการศึกษา
ว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานส่งเสริมการศึกษา
นางสาวสดสี สุขชัย
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.
account_box สมาชิกสภา
นายสถิต แสนโสม
ประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นางวนิดา แสนสุข
รองประธานสภา อบต.หนองสูงใต้
นายเสนนีย์ บุญเพิ่ม
เลขานุการสภา อบต.หนองสูงใต้
นางอรัญ อินผิว
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 1
นายรักษ์ภิรมย์ กลางประพันธ์
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 3
นางสาวดวงจันทร์ ทองมณี
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 5
นายมงคล อาจวิชัย
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 6
นายศุภเชษฐ์ ไชยศีรษะ
สมาชิกสภา อบต. หนองสูงใต้ หมู่ที่ 7