องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ account_box สมาชิกสภา account_box คณะผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
check_circle สถานที่ท่องเที่ยว
วัดบรรพตคีรี(ภูจ้อก้อ)บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารเป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนขององค์ปู่หล้า เขมปตโต เกจิอาจารย์ชื่อดังเป็นที่นับถือของจังหวัดมุกดาหารโดยจัดงานรำลึกครบรอบวันละสังขารวันที่ 18-19 มกราคมของทุกปี
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
“หนองสูงใต้ถิ่นผู้ไทย ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมบรรพตคีรี เขมปัตตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง ”

insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ประวัติ


ประวัติตำบลหนองสูงใต้
หมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลหนองสูงใต้แต่เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของเมืองหนองสูง ชื่อ “ตำบลหนองสูงใต้ ” จัดตั้งขึ้นในยุคหลังจากที่มีการปรับปรุงการปกครองปรับเปลี่ยนฐานะเมืองหนองสูงเป็น “ตำบลหนองสูง ”ในช่วงปี ๒๔๕๐และมีการจัดตั้งกิ่งอำเภอคำชะอีในปี พ.ศ. ๒๔๘๔ พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ อยู่ทางทิศใต้ของเมืองหนองสูงแบ่งแยกออกจากตำบลหนองสูงโดยถืออาแนวภูเขาเป็นอาณาเขต คือภูจะก้อ ภูถ้ำเม่น ภูผาแดง และภูผาขามมีหมู่บ้านเรียงรายกระจายต่อเนื่องกันไปนับตั้งแต่บ้านภู บ้านเป้า บ้านคำพี้ ต่อไปเรื่อยจนถึงบ้านคำนางโอกและบ้านหนองนกเขียน หมู่บ้านที่เป็นศูนย์กลางของตำบลหนองสูงใต้คือ“บ้านแวง”ดังนั้นประวัติตำบลหนองสูงใต้จึงเกี่ยวข้องกับบ้านแวงเป็นหลัก แต่ต่อมาภายหลังตำบลหนองสูงสูงใต้ก็ยังดูมีอาณาเขตกว้างขวาง จึงได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น “ตำบลบ้านเป้า” ส่วนหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วย บ้านภู บ้านเป้า บ้านคำพี้ และบ้านป่าแสดอยู่ระหว่างตำบลหนองสูงกับตำบลหนองสูงใต้ และในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ที่มีการจัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร บ้านคำนางโอกและบ้านหนองนกเขียนก็แยกไปสังกัดพื้นที่อำเภอนิคมคำสร้อย ความเป็นมาของตำบลหนองสูงใต้หรือตัวบ้านแวงนั้น เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕ มีนายเซียงเต พุทธพันธ์ (เซงเต๋) เป็นหัวหน้าได้นำพี่น้อง ๗ ครอบครัว อพยพมาจากบ้านหนองแข้ดง ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พบหนองน้ำขนาดใหญ่อยู่กลางป่า มีสัตว์ป่ามากมาย ในหนองน้ำนั้นมีต้นแวง ซึ่งเป็นพืชที่ชอบขึ้นในดินที่มีน้ำขัง หรือในหนอง คล้ายต้นผือ ชาวบ้านที่มาอยู่ใหม่ก็ใช้ต้นแวงทำฝาบ้าน ดังนั้น นายเซียงเต จึงได้จัดตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า“บ้านหนองแวง ”แต่ในภายหลังได้ถูกกร่อนชื่อเป็น “บ้านแวง”เมื่อท้องถิ่นนี้ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นตำบลเนื่องจากอยู่ทางทิศใต้ของตำบลหนองสูงจึงได้ชื่อว่า“ตำบลหนองสูงใต้ ” พื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ในปัจจุบันมี ๘ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหลุบปึ้ง , บ้านโคกกลาง , บ้านแวง,บ้านเหล่าน้อย , บ้านโคกหินกอง , บ้านแวง , บ้านหนองแคน และบ้านแวงใหม่ สภาพบริเวณส่วนใหญ่เป็นที่ราบสลับภูเขามีป่าไม้ ภูเขา แหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยไผ่ ห้วยทอย ห้วยกกไฮ ห้วยกระเบน (กระเบียน) ห้วยค้อ แหล่งธรรมชาติที่ชื่นชนทั่วไป คือวัดภูจ้อก้อ (วัดบรรพตคีรี) วัดภูอ่างเงิน วัดภูยางเดี่ยว เป็นต้น ตำบลหนองสูงใต้มีขอดีหลายอย่างตามคำขวัญของตำบลหนองสูงใต้ มีว่า “หนองสูงใต้ถิ่นผู้ไทย ผ้าไหมมัดหมี่สวยล้ำ แหล่งธรรมบรรพตคีรี เขมปัตตเจดีย์สง่างาม ผาขามเขียวยางเดี่ยวเด่น ธารใสเย็นห้วยค้อต่อกระเบียน แสงเทียนกระทงผ่องอำไพ ร่วมใจสุขภาพดีที่หนองแวง ”

check_circle นโยบาย
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ดังนี้

1. นโยบายด้านการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรม
1.1. ส่งเสริมการศึกษามุ่งพัฒนาความพร้อมแก่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงก่อนการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 1.2. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้ก้าวเข้าสู่มาตรฐาน ความเป็นเลิศทางการศึกษา ทางวิชาการ และด้านอาคารสถานที่ 1.3.ส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐมุ่งเน้นการพัฒนาและวางรากฐานชีวิต โดยให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม และมีจิตสำนึกในความเป็นไทย 1.4. ส่งเสริมการดำเนินการขยายโอกาสการศึกษา และการจัดการต่างๆของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความพร้อมและความเหมาะสมของสถานศึกษา 1.5. ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพสร้างโอกาสทางการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน 1.6. จัดให้มีแหล่งค้นคว้าและเรียนรู้ที่เพียบพร้อมทันสมัยอย่างทั่วถึง เช่นห้องสมุดประชาชน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร 1.7. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา เพื่อความสมานฉันท์ และเพื่อสันติธรรมในสังคม 1.8. จัดให้มีการปลูกจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดวามเชื่อมั่นในศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความซื่อสัตย์ และวินัยอย่างเป็นรู 1.9. สนับสนุน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่างๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมของเยาวชนประชาชนแต่ละวัย 1.10. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นความเป็นไทย และท้องถิ่น 1.11. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น รวมทั้งชุมชนและองค์กรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้อย่างเต็มตามศักยภาพ อันส่งผลให้การจัดการศึกษามีความหลากหลายเหมาะสม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทางการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดีงามตามหลักศาสนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืนของท้องถิ่นต่อไป

2. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2.1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค โดยจัดรูปแบบการบริการแบบเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ 2.2. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมและบูรณาการโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง อาศัยความเข็มแข็งของชุมชนเป็นรากฐานการพัฒนา 23. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหาร และอนามัยสิ่งแวดล้อม 2.4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข่าวสารสาธารณสุข และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 2.5. ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนได้ร่วมมือกัน และประสานงานช่วยเหลือซึ่งกันและกันและสร้างจิตสำนึกในความรักท้องถิ่น 2.6. ส่งเสริมและพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่ดี สังคมเข้มแข็ง มีความสงบ สะดวก ปลอดภัย มีระเบียบวินัย คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเป็นสุขที่ดีขึ้น 2.7. จัดบริการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของถนน ทางเท้าและที่สาธารณะ อีกทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 2.8. จัดให้มีสวัสดิการอาสาสมัคร อสม. อผส. ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแก่ชุมชน 2.9. ส่งเสริมรณรงค์และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนเอง 2.10. ส่งเสริมให้ประชาชนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2.11. ส่งเสริมด้านกีฬานันทนาการ โดยจัดหาพื้นที่สำหรับออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชน

3. นโยบายด้านสังคม
3.1. ส่งเสริมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง โดยการจัดกิจกรรม เสริมสร้างให้ครอบครัวได้มีกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมให้ทุกชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและห่างไกลจากยาเสพติด 3.2. ส่งเสริมการป้องกันและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง และจัดให้มีการดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ตลอดทั้งการจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับผู้สูงอายุ และจัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ รวมถึงการป้องกันและแก้ไข การแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ 3.3. พัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดจนให้มีมาตรการลดอุบัติเหตุการจราจรทางบก รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3.4. แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับที่ดินสาธารณะประโยชน์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 3.5. ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 3.6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดให้มีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

4. นโยบายด้านการคมนาคม
4.1. จะดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำและขุดลอกคลอง ลำห้วยสาธารณะให้กว้างขึ้น ให้มีความสะดวด รวดเร็วในการสัญจรไป – มา ปรับปรุงซ่อมบำรุงถนนสายหลักสายรอง และซอยต่างๆ ให้สามารถใช้การได้อย่างสะดวก เพื่อลดความแออัดในจุดที่มีการจราจรที่ติดขัด 4.2. ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงในแหล่งชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.3. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาช

5. นโยบายด้านเศรษฐกิจ
5.1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านอุตสาหกรรม และเทคโนโลยีให้มีความเจริญก้าวหน้าตามยุคกระแสโลกาภิวัตน์ 5.2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน โดยสนับสนุนให้แก่ กลุ่มสตรีแม่บ้านได้มีกิจกรรมเสริมนอกจากงานประจำที่ทำอยู่ เพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่กลุ่ม 5.3. ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มปศุสัตว์โดยนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง มาปรับใช้เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่กลุ่มต่างๆ

6. นโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน
6.1. ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ 6.2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการเพิ่มศักยภาพชีวิตของศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด ให้มีคุณภาพการเรียนการสอนที่ดีขึ้น ตลอดจนการจัดกิจกรรมนันทนาการให้ผู้สูงอายุ เด็ก คนชรา ได้มีส่วนร่วมกับโครงการกิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้จัดขึ้น 6.3. พัฒนาและฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่ประชาชน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงใต้ คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7. นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารการจัดการ
7.1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล หนองสูงใต้ จัดประชุมประชาคมเพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน 7.2. พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงาน เพื่อให้ได้รับพัฒนาการแบบต่อเนื่อง สามารถนำสิ่งที่พบเห็นมาปรับปรุงการทำงานได้ ตลอดจนการจัดประชุมประจำเดือนของพนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการบริหารงานให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้รับทราบ 7.3. ปรับปรุงระบบบริการ เพื่อให้ประชาชนมีความพอใจสูงสุด 7.4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการบริการประชาชนเกี่ยวกับภาษีของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความเหมาะสม เสมอภาค และความเป็นธรรม 7.5. พัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

8. ด้านการเกษตร
8.1. จัดให้มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 8.2. ปรับปรุงพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ำ 8.3. สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลหนองสูงใต้ 8.4. จัดให้มีการอรบรมศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร 8.5. ส่งเสริมโครงการการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีในชุมชนทุกหมู่บ้านภายใน 4 ปี 8.6. ส่งเสริมการเก็บฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์ไว้กินในฤดูแล้ง 8.7. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 8.8. ส่งเสริมโครงการไถกลบตอซังข้าวนาปี 8.9. ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ผักพื้นบ้านพืชผักสวนครัว

check_circle ข้อมูลประชากร
insert_drive_file ข้อมูลประชากรตำบลหนองสูงใต้ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview382

check_circle สภาพเศรษฐกิจ
ยางพารา ปลูกยางเป็นอาชีพเสริม.