องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box สำนักปลัด
นางสาวประไพพรรณ แก้วคำไสย์
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)รักษาราชการแทนปลัด
โทร : 0956649376
นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสงวน ชวนละคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายธกร ประเสริฐการ
นิติกรชำนาญการ
นางสาวณัฐชานันท์ น้อยเมืองโพน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวปาณิสรา ตันสมรส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส.อ.เอกสิทธิ์ อุคำ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวสวัสรา พันธุโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายประชิล วาปี
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวณัฐพร เมืองแทน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวฐิติยากร ไชยายงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
นางสาววัลยา วังวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณสุข
นางศรีสุภา สุวรรณหงษ์
พนักงานทำความสะอาด
นายพิลิตย์ แสนโสม
พนักงานทำสวน
นายวัชระ เนานวล
พนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ขับรถน้ำ