องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
จัดประชาคมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บ้านโคกหินกอง ม.5 วันที่ 3 ก.พ.2564 ณ ศาลาประชาคม ม.5
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ จัดเวทีประชาคม เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหินกอง ม.5 ผิวจราจรกว้า 4 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร นอกจากนี้ได้ให้ความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ แนวทาง และรับฟังปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การจัดเก็บภาษี การขออนุญาตก่อสร้าง การถมดิน การจัดการเรียนการสอวนของ ศพด.หนองสูงใต้ การให้บริการรถรับส่งนักเรียน เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป
ผู้โพส : admin