ชื่อเรื่อง : ซื้อสายส่งน้ำดับเพลิง รถบรรทุกน้ำ อบต.หนองสูงใต้ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๙-๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง