ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง ต่อเติมซ่อมแซมบ้านนางถนอม พุทธพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง