ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง