ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๙-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง