ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เส้นทางที่ ๒ สายบ้านหลุบปึ้ง -บ้านนาหนองแคน - บ้านโคกกลาง - บ้านเหล่าน้อย - ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง