ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฎิบัติงานในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง