ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุุคคลภายนอกเพื่อช่วยงานป้องกัน และ บรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง