ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ เส้นทางที่๑สายบ้านโคกหินกอง -ศพด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง