ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก(จ้างเหมาบริการ)ปฎิบัติหน้าที่จ้างเหมาเขียนแบบสำรวจภาคสนามเดินรังวัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง