ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ (ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง