ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้ายไวนิลตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง