ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมทางลาดภายในบ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง