ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ ทะเบียน ๕๗๒๑ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง