ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภํณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง