ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริการส่วนตำบลหนองสูงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง