ชื่อเรื่อง : จ้าง จ้างเหมาบริการรถรับ - ส่งเด็กเล็ก สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เส้นทางที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง