ชื่อเรื่อง : จ้างฟ้อนกลองตุ้มตามโครงการร่วมงาน โฮมเง้าเผ่าผู้ไทย ไหว้พระไกรสรราชเมืองหนองสูง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง