ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดซุ้มนิทรรศการสาธิตวิธีชีวิตชาวผู้ไทย ตามโครงการร่วมงานโฮมเง้าเผ่า(ู้ไทย ไห้วพระไกรสรราชเมืองหนองสูง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง