ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เย็นขนาด ๕ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง