ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการปฎิบัติหน้าที่ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง