ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง