ชื่อเรื่อง : ซื้อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการบ้านปูนชั้นเดียว จำนวน ๒ ราย ๑.นางแลง เลียงล้ำ ๒.นางปรานอม วังวงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง