ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ (เลียบคลองห้วยบง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง