ชื่อเรื่อง : จ้างอสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าบ้านนางน้อง ยืนนาน ? ห้วยกระเบียน บ้านเหล่าน้อย หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง