ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดรถยนต์ผ่านได้ ห้วยตาเปา บ้านโคกกลาง หมูที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง