ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนน มห 52-027 ถ้ากกกะพุง บ้านแวง หมู่ที่ ๓(ช่วงนา นายวิเศษ เผ่าหอม-สวนยาง นายพีระพล อาจวิชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง