ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคลองส่งน้ำห้วยคล้อ ถึง แยกถนน มห.ถ ๕๒ -๐๐๖ บ้านหลุบปึ้ง หมู่ ๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๕ เมตร มุมเลี้ยว ๑ กว้าง ๒.๕๐ เมตรยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มุมเลี้ยว ๒ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร