ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 67 คน )
เพศ
ชาย
56.14%
หญิง
43.86%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
30.23%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
23.26%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
23.26%
อื่นๆ
23.26%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
16.85%
พอใจมาก
21.35%
ปานกลาง
23.60%
พอใจน้อย
19.10%
พอใจน้อยที่สุด
19.10%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
20.48%
พอใจมาก
16.87%
ปานกลาง
21.69%
พอใจน้อย
21.69%
พอใจน้อยที่สุด
19.28%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
22.54%
พอใจมาก
18.31%
ปานกลาง
21.13%
พอใจน้อย
19.72%
พอใจน้อยที่สุด
18.31%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
18.18%
พอใจมาก
20.00%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
20.00%
พอใจน้อยที่สุด
21.82%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
19.23%
พอใจมาก
19.23%
ปานกลาง
19.23%
พอใจน้อย
19.23%
พอใจน้อยที่สุด
23.08%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
27.03%
พอใจมาก
18.92%
ปานกลาง
18.92%
พอใจน้อย
21.62%
พอใจน้อยที่สุด
13.51%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
20.45%
พอใจมาก
18.18%
ปานกลาง
18.18%
พอใจน้อย
22.73%
พอใจน้อยที่สุด
20.45%
ข้อเสนอแนะ
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ