ชื่อเรื่อง : ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์แบบมือถือ ขนาด ๒๒ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง