ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง