ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคลผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง