ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสาร เย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง