ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านแวงใหม่ - บ้านคำพี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง