ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อบริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง