ชื่อเรื่อง : จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณแยกถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๘ เพื่อจ่ายเป็นค่าวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ข้างบ้านนายเทศไทย วาปี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง