ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดินเสริมผิวดินลูกรัง บ้านแวงใหม่ หมูที่ ๘ (ถนนเลียบหนองแวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง