ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกนานายถาวร (สวนยาง) บ้านแวง หมู่ที่ ๓ (ช่วงนานายถาวร อาจวิชัย - สวนยางนายพาลี น้อยทรง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง