องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
insert_drive_file คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
insert_drive_file คู่มือการประชุมสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 307 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340 |
insert_drive_file การตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 267 |
insert_drive_file คู่มือการตรวจติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในและการรายงานการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 272 |
insert_drive_file คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 340 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 313 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 321 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 891 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำแผนดำเนินงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278 |
insert_drive_file คู่มnvการเปิดเผยราคากลางในระบบ e-gp poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280 |
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275 |
insert_drive_file คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1