องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางนิตติยา นาคแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางจินตนา วังวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิกุล ราชรี
ครูชำนาญการ
นางมาลาศรี อายุวัฒน์
ครูชำนาญการ
ว่าง
ครู
นางอุไร รูปเหลี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
นางสิริมน อินผิว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิจิตรา ไตรยวงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัชนี บุญตวง
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอิสริยา วังคะฮาต
ผู้ช่วย จพง.ธุรการกองการศึกษา
นางสาวสุมินตรา ไกรสิน
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานบริหารงานการศึกษา
ว่าง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานส่งเสริมการศึกษา
นางสาวสดสี สุขชัย
จ้างเหมาทำความสะอาด ศพด.