องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
info ข้อมูลประชากร
ข้อมูลประชากรตำบลหนองสูงใต้
ประชากรตำบลหนองสูงใต้มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ประชากรรวมทั้งหมด 3,983 คน และมี 1,350 ครัวเรือน หมู่ที่ 1 บ้านหลุบปึ้ง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 578 คน มี 139 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายทันสมัย บุญพันธ์ หมู่ที่ 2 บ้านโคกกลาง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 658 คน มี 206 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายไชยญา สุวรรณไตรย์ หมู่ที่ 3 บ้านแวง ม.3 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 567 คน มี 254 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายรังสรรค์ กลางประพันธ์ หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าน้อย มีจำนวนประชากรทั้งหมด 473 คน มี 162 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายสุภาพ บุรัตน์ หมู่ที่ 5 บ้านโคกหินกอง มีจำนวนประชากรทั้งหมด 935 คน มี 290 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายชาติชาย อาจวิชัย หมู่ที่ 6 บ้านแวง ม.6 มีจำนวนประชากรทั้งหมด 266 คน มี 94 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมาณพ มหาวงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองแคน มีจำนวนประชากรทั้งหมด 194 คน มี 98 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายศราวุฒ ทองใจ หมู่ที่ 8 บ้านแวงใหม่ มีจำนวนประชากรทั้งหมด 312 คน มี 107 ครัวเรือน ผู้นำคือ นายมานิตย์ มหาวงค์ จำนวนประชากรตามช่วงอายุของตำบลหนองสูงใต้ แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ เยาวชน (อายุต่ำกว่า 18 ปี) เพศชาย 355 คน เพศหญิง 319 คน รวม 674 คน ประชาชน (อายุ 18 - 60 ปี) เพศชาย 1,319 คน เพศหญิง 1,271 คน รวม 2,590 คน ประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เพศชาย 344 คน เพศหญิง 375 คน รวม 719 คน ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 (สำนักบริหารการทะเบียน งานทะเบียนและบัตรอำเภอหนองสูง)
ข้อมูลประชากรตำบลหนองสูงใต้