องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
check_circle สภาพเศรษฐกิจ
ระบบเศรษฐกิจ


ด้านอาชีพ
ประชาชนในตำบลหนองสูงใต้ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การทำไร่ ทำนา ทำสวน และรับจ้าง เป็นต้น สำหรับพืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา มะเขือเทศ ยาสูบและพืชผักสวนครัวอท่นๆ ด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์ไว้สำหรับการบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง ได้แก่ เป็ด ไก่ หมู โคกระบือ ปลา เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีการรวมกลุ่มเพื่อทำหัถกรรมพื้นบ้านเป็นอาชีพเสริมหลังเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย เสื้อเย็บมือ และการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ เป็นต้น
ด้านปศุสัตว์
ตำบลหนองสูงใต้ มีจำนวนผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวน 252 คน จำนวนโคกระบือทั้งสิ้น 973 ตัว ในปี พ.ศ. 2564 พบการระบาดของโรคระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ จำนวน 431 ตัว คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของประชากรโค-กระบือทั้งหมดในตำบล
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้
ปั้มน้ำมัน 4 แห่ง (ปั้มหัวฉีด,ปั้มหลอด) โรงสี 7 แห่ง (ม.1, ม.3, ม.4, ม.5, ม.8) ร้านค้าต่างๆ 40 แห่ง กลุ่มอาชีพ 13 กลุ่ม กลุมออมทรัพย์ 2 กลุ่ม (ม.3 และ ม.8) กลุ่มออมวันละบาท 8 แห่ง (ม.1 - ม.8) อู่ซ่อมรถ 4 แห่ง