messager

องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
account_box กองช่าง
นายปณิธาน อัศวภัชรกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายปริทัศน์ ลครไทย
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวธนาภรณ์ สุวรรณพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายคมสัน อาจวิชัย
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวชาลินี ไชยแสง
ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานสาธารณูปโภค
นายวัชรพล นาชัย
ปฏิบัติงานช่วยงานกองช่าง
นายอรรถพล ทองใจ
จ้างเหมากิจการประปา