องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองสูงใต้
อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
voice_chat โรงเรียนผู้สูงอายุ
ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน
ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุ ๑.พันตำรวจเอกเกรียงศักดิ์ จันทร์เต็ม นายก อบต.หนองสูงใต้ ที่ปรึกษา ๒.นายมานิตย์ มหาวงค์ กำนันตำบลหนองสูงใต้ ที่ปรึกษา ๓.ว่าที่ร้อยตรีอัศดา อัญฤาชัย ผอ.โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ที่ปรึกษา ๔.นางกรรณิกา วังคะฮาต ผอ.รพ.สต.โคกกลาง ที่ปรึกษา ๕.นายสมจิต ภาลา ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา ๖.นายธนูศิลป์ วงศ์เสน่ห์ ข้าราชการบำนาญ ที่ปรึกษา ๗.นายวัฒนา อินผิว ที่ปรึกษา ๘.นายถาวร อาจวิชัย ที่ปรึกษา ๙.นายวิทยา เสียงล้ำ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ๑.นายเสนีย์ บุญเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ประธานกรรมการ ๒.น.ส.แสงพระจันทร์ แสนสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ รองประธานกรรมการ ๓.นางเบญจวรรณ ทองโคตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ รองประธานกรรมการ ๔.นายธนูศร อินผิว ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ ๕.นางวิสัย โคตรลุน กรรมการ ๖.นางบุญมา กลางประพันธ์ กรรมการ ๗.นางดารุณีย์ มหาวงค์ กรรมการ ๘.นายสุทธิ อาจวิชัย กรรมการและเหรัญญิก ๙.นางเสนอ บุญรักษ์ กรรมการและปฏิคม ๑๐.นายทอง สมหวัง กรรมการและผู้ช่วยปฏิคม ๑๑.นางวัฒนา คนหาญ กรรมการและประชาสัมพันธ์ ๑๒.นายพรม คนเพียร กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ๑๓.นายเชิดศักดิ์ อุคำ กรรมการและเลขานุการ ๑๔.นายเลิศพงศ์ พรพลมหาลาภ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1